FB
close
Dowiedz się więcej o plikach cookies Nie pokazuj tego okna więcej
abc123 WARUNKI UCZESTNICTWA abc123

 

Aby rozpocząć naukę pływania w Szkółce Pływackiej „Gryfek” należy:

 

  • Zapoznać sie z warunkami uczestnictwa.
  • Wypełnić umowę o świadczeniu usługi nauka i doskonalenie pływania (patrz dokumenty do pobrania)
  • Opłacać zajęcia do 5-ego każdego miesiąca (na rachunek: Bank BGŻ S.A. nr konta: 34 2030 0045 1110 0000 0389 0260, z dopiskiem nauka pływania za miesiąc..........

 

 

1. Przed rozpoczęciem udziału w kursie uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa: 1. Wypełnienie i podpisanie „Umowy o Świadczeniu usługi” stanowi umowę pomiędzy trenerem pływania Dariuszem Skonecznym, właścicielem firmy SZKÓŁKA PŁYWACKA „Gryfek” a uczestnikiem (rodzicem/prawnym opiekunem uczestnika) kursu.

 

2. Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć przeprowadzanych w danym miesiącu. Umowę podpisuje się na okres od 12.09.2016r. do 31.05.2017r. Opłaty za naukę pływania należy dokonać do 5-ego każdego miesiąca. Zajęcia będą odbywać się na pływalni w Gryficach przy ul. Sienkiewicza. Cena za jedną lekcję (60min - w tym przygotowanie do zajęć) nauki (lub doskonalenia) pływania wynosi 25zł/22zł/20zł, w zależności od ilości zajęć w tygodniu. 

 

3. Niewykorzystanie świadczeń objętych programem kursu nie może stanowić podstawy do żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenie (w przypadku nieobecności na zajeęciach można je odrobić w dodatkowym wyznaczonym terminie).

 

4. Rezygnacje z udziału w kursie może nastąpić w każdej chwili w ciągu pierwszego miesiąca zajęć, później tylko w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez klienta z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy (ceny). Jeżeli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się ze wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

 

6. Podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek i poleceń instruktora, trenera, ratownika WOPR i przestrzegania regulaminu pływalni. Szkółka odpowiada za dzieci od momentu wyjścia z szatni do momentu wejścia do szatni. 

 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy, a organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

 

8. Warunkiem uczestnictwa jest brak zdrowotnych przeciwskazań do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania jak i posiadanie we własnym zakresie ubezpieczenia od NNW.

 

9. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji UMOWY będą rozstrzygane z godnie z przepisami kodeksu handlowego, a w razie braku porozumienia przez Sąd powszechny w Gryficach.

 

 

 

abc123 KONTAKT abc123
c1
SZKÓŁKA PŁYWACKA
„GRYFEK”
ul. Sienkiewicza 10
72-300 Gryfice
c1
tel.: 663 862 211
info@gryfekgryfice.pl
c1
TRENER
Dariusz Skoneczny
więcej